Accreditatie

Geaccrediteerde postinitële hbo-master leraar Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwig (HL)

De lerarenopleiding van de eerste graad (hbo-master) in deeltijd Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) neemt een aparte plaats in tussen de lerarenopleidingen voor het vak Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Het is de enige private opleiding voor dit werkveld en de enige met een programma dat vanuit een (seculier) humanistisch perspectief vorm en inhoud gegeven is.

We beogen professionele en betrokken vakdocenten op te leiden, die het vak Levensbeschouwing kunnen verzorgen in het onderwijs van de 21e eeuw. Dat opgroeiende jongeren ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een eigen weg in een uiterst complexe posttraditionele samenleving, behoeft geen betoog. In de huidige discussie over het gewenste ‘onderwijs in 2032’ speelt aandacht voor de subjectwording, naast de socialiseringsfunctie, niet voor niets een grote rol.

In het programma van de lerarenopleiding leggen we nadruk op het vormende aspect van het vak Levensbeschouwing. We vatten vorming op als begeleide zelfvorming. De inspiratie voor deze vorming putten we in de opleiding uit de zeven uitgangspunten die het internationaal georganiseerde humanisme in 2002 heeft vastgesteld, in de zogenoemde Amsterdam Declaration 2002. Het eerste uitgangspunt luidt:

‘Humanism is ethical. It affirms the worth, dignity and autonomy of the individual and the right of every human being to the greatest possible freedom compatible with the rights of others. Humanists have a duty of care to all of humanity, including future generations. Humanists believe that morality is an intrinsic part of human nature based on understanding and a concern for others, needing no external sanction’.

De overige zes uitgangspunten zijn uitwerkingen van het eerste uitgangspunt. De bevordering van democratie en mensenrechten wordt vanzelfsprekend benadrukt. Aandacht voor maatschappelijke vorming in de lerarenopleiding HL kan dan ook niet ontbreken.

Dubbele laag

De opleiders beogen steeds een uitnodigend ‘leerklimaat’ te scheppen en hun onderwijs zo in te richten, dat de afgestudeerden ook dat klimaat kunnen bevorderen en de spel- en werkvormen kunnen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. Gerichte aandacht voor de ontwikkeling die de studenten tijdens de opleiding zelf doormaken maakt hier een vast onderdeel van uit. De relationele, dialogische en reflectieve kwaliteiten van de afgestudeerden blijken keer op keer weer sterk ontwikkeld.

De filosofe Martha Nussbaum wijst op het belang van een uitnodigend leerklimaat in het volgende citaat:

‘Ethical inquiry requires a climate in which the young are encouraged to be critical of their habits and conventions; and such critical inquiry, in turn, requires awareness that life contains other possibilities.’

Gesteld kan worden dat de afgestudeerden van de lerarenopleiding HL, zowel humanistische vorming kunnen begeleiden, als het vak Levensbeschouwing kunnen verzorgen. Moderne bildung als moreel concept kan als synoniem voor humanistische vorming beschouwd worden. In onze visie op het vak Levensbeschouwing worden leerlingen niet alleen begeleid bij hun persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling, maar wordt ook de interlevensbeschouwelijke dialoog krachtig bevorderd. Beide zijn immers inherent aan een humanistisch perspectief.

Opleidingshistorie

De huidige lerarenopleiding HL is gestart in het jaar 2000 en stelselmatig verbeterd tot op vandaag. De opleiding is in 2010 door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) als nieuwe opleiding geaccrediteerd en in juli 2016 verleende de NVAO opnieuw accreditatie aan de postinitiële hbo master leraar Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) (60 EC, variant deeltijd, locatie: Utrecht).

Wat te doen bij klachten?

Als je een klacht hebt over de (inhoud van de) opleiding, of de dienstverlening, of de medewerkers van Centrum Humanistische Vorming, dan kun je in dit document lezen hoe je een klacht kunt indienen.