Opleiding

In-company opleiding HVO Primair

In onze praktijkgerichte in-company opleiding ligt de nadruk op het competentieleren, het leren door te doen. Vanuit deze visie is de opleiding erop gericht jou als student startbekwaam te maken voor het beroep van een docent die leerlingen:

  • begeleidt bij het ontwikkelen van een eigen levensvisie;
  • stimuleert bij het vormen van een eigen oriëntatie op normen en waarden;
  • uitdaagt zelfstandig te kiezen en te oordelen.

Naast kennis en inzicht in het humanisme, opvoeding en onderwijs, is de opleiding gericht op het verwerven van praktische vaardigheden op deze terreinen. Verdieping in relevante vakliteratuur en regelmatige socratische gesprekken dragen bij aan de verdieping van een positief-kritische grondhouding ten aanzien van het humanistisch vormingsonderwijs.

Karakter van de opleiding

Voor deelname aan dit korte opleidingstraject van een half jaar gaan we er vanuit dat je door eerder gevolgde studies een lesbevoegdheid hebt gehaald. Bovendien is ervaring in het omgaan met groepen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar gewenst.

Onze maatwerk opleiding is gebaseerd op humanistische uitgangspunten. Dit heeft tot gevolg dat het zowel een beroepsvoorbereidend als een persoonsvormend karakter draagt. Beroepsvoorbereidend in de zin van het voorbereiden op het geven van ervaringsgerichte HVO-lessen. Persoonsvormend in de zin van het je kunnen vinden in het humanistisch gedachtegoed.

Inhoud van de opleiding

De opleiding is verdeeld in twee delen:

DEEL 1 kent twee instroommomenten: in september en februari en duurt 5 à  6 maanden. Je volgt dit deel voordat je bij HVO Primair in dienst komt. Het bestaat uit 5 theoretische modules en een stage van 40 stagelessen in HVO-groepen bij jou in de regio.

De modules worden grotendeels online verzorgd. Er zijn twee ‘live’ bijeenkomsten in Utrecht.

Aan iedere module zit één verplichte werksessie en één verplichte ‘vraag-antwoord-sessie’ gekoppeld. Omdat veel lesmateriaal dat je nodig hebt in een online leeromgeving voor je klaarstaat, kun je de theoretische kennis thuis, in je eigen tijd tot je nemen. Hierdoor kunnen we direct praktisch aan het werk wanneer we elkaar off- of online ontmoeten.

De volgende modules worden in dit deel aangeboden:

MODULE HUMANISME
In deze module worden humanistische uitgangspunten onder de loep genomen. Verder wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een eigen humanistische levensvisie gericht op jou als persoon en als vakdocent.

MODULE DIDACTIEK
In deze module wordt het onderwijsvormingsproces in kaart gebracht, is aandacht voor groepsdynamica en komen diverse didactische werkvormen aan de orde.

MODULE WERKPLEKLEREN
In de praktijk krijg je het HVO-vak pas goed in de vingers. Daarom maakt werkplekleren een belangrijk onderdeel uit van ons opleidingstraject. Het gaat hierbij om meer dan alleen kennis en kunde. Want lesgeven in het humanistisch onderwijs heeft een heel eigen cultuur en specifieke morele principes.

Kortom, in onze opleiding ligt de nadruk op het competentieleren. Vanuit deze visie leer je daarom je eigen lessen te ontwerpen en te geven. Om dit goed te laten verlopen, word je begeleid door een praktijkbegeleider. De module werkplekleren bestaat uit twee delen, t.w.:

1. Oriëntatiestage

Tijdens de oriëntatiestage observeer je minimaal drie HVO-lessen bij drie verschillende HVO-docenten. Dit om een indruk te krijgen van hoe een HVO-les eruit kan zien. Deze stage rond je vaak al af voordat je met de daadwerkelijke opleiding begint.

2. Praktijkstage

In deze stage geef je veertig uur les op een stageschool in het openbaar basisonderwijs, onder begeleiding van een ervaren HVO-docent als praktijkbegeleider

MODULE HVO & LEVENSBESCHOUWING
In deze module wordt ingegaan op het verschijnsel levensbeschouwing. Er wordt aandacht besteed aan het stellen van morele vragen en bestaansvragen en het voeren van een levensbeschouwelijk gesprek met kinderen in de basisschoolleeftijd.

MODULE PRAKTIJK & ORGANISATIE
Tijdens de module 'Organisatie & Praktijk' maak je uitgebreider kennis met de organisatie HVO Primair en de werkwijze in de regio waarin je gaat werken. Bovendien leer je hoe je kunt bouwen aan een duurzame relatie met de scholen waar je werkt en leer je hoe je een jaarplanning maakt.

DEEL 2 van de opleiding wordt één keer per jaar aangeboden en volg je nadat je in dienst bent gekomen van HVO Primair. Je draait dan al zelf eigen HVO-groepen. Dit deel is kleiner en omvat 3 gezamenlijke online sessies met de volgende onderwerpen:

MODULE PEDAGOGIEK
In deze module komen opvoedkundige en leer- en ontwikkelingspsychologische aspecten aan de orde en wordt ingegaan op de vormingsgebieden van het humanistisch vormingsonderwijs. 

MODULE FILOSOFIE
In deze module wordt ingegaan op bekende filosofen en hun ideeën met betrekking tot zingeving en levenskunst. Daarnaast gaan we oefenen met het filosoferen, doorvragen, en verschillende werkvormen.

MODULE HVO & KINDERRECHTEN
In deze module wordt ingegaan op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de waardenbasis van de HVO-lessen, en hoe je voorvallen uit het dagelijks leven van kinderen kunt koppelen aan kinder- en mensenrechten.