Opleiding

Bedrijfsopleiding HVO Primair 2019-2020

In onze praktijkgerichte bedrijfsopleiding HVO Primair ligt de nadruk op het competentieleren, het leren door doen. Vanuit deze visie is de opleiding erop gericht jou als student startbekwaam te maken voor het  beroep van een docent die leerlingen:

  • begeleidt bij het ontwikkelen van een eigen levensvisie;
  • stimuleert bij het vormen van een eigen oriëntatie op normen en waarden;
  • uitdaagt zelfstandig te kiezen en te oordelen.

Naast kennis en inzicht in het humanisme, opvoeding en onderwijs, is de opleiding gericht op het verwerven van praktische vaardigheden op deze terreinen. Verdieping in relevante vakliteratuur en regelmatige socratische gesprekken dragen bij aan de verdieping van een positief-kritische grondhouding ten aanzien van het humanistisch vormingsonderwijs.

Karakter van de opleiding

Voor deelname aan deze relatief korte opleiding, waarmee jij je kunt scholen tot HVO-docent, gaan we er vanuit dat je door eerder gevolgde studies een lesbevoegdheid hebt gehaald. Bovendien is ervaring in het omgaan met groepen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar gewenst. Onze bedrijfsopleiding is gebaseerd op humanistische uitgangspunten. Dit heeft tot gevolg dat het zowel een beroepsvoorbereidend, als een persoonsvormend karakter draagt. Beroepsvoorbereidend in de zin van het voorbereiden op het geven van ervaringsgerichte HVO-lessen. Persoonsvormend in de zin van het je kunnen vinden in het humanistisch gedachtegoed.

Inhoud van de opleiding

Het curriculum van onze opleiding bestaat uit zes verschillende modules. Dit zijn:

1.     Humanisme

In dit vakgebied worden humanistische uitgangspunten onder de loep genomen. Verder wordt gewerkt aan het ontwikkelen van je eigen humanistische levensvisie gericht op jou als persoon en als vakdocent HVO.

2.     Pedagogiek

In dit vakgebied komen opvoedkundige leer- en ontwikkelingspsychologische aspecten aan de orde en wordt ingegaan op de vormingsgebieden van het humanistisch onderwijs.

3.     Didactiek

In dit vakgebied wordt het onderwijsvormingsproces in kaart gebracht. Tevens is er aandacht voor groepsdynamica en komen diverse didactische werkvormen aan de orde. 

4.     Levensbeschouwing

In dit vakgebied wordt ingegaan op het verschijnsel levensbeschouwing. Er wordt aandacht besteed aan westerse filosofie en wereldreligies in relatie tot het humanistisch vormingsonderwijs.

5.     Oriënterende stage

Tijdens de oriëntatiestage is het de bedoeling dat je bij minimaal drie verschillende HVO-docenten gaat observeren. Dit om een indruk te krijgen van hoe een HVO-les eruit kan zien.

6.     Praktijkstage

In deze praktijkstage geef je veertig uur les op een stageschool onder begeleiding van een ervaren HVO-docent.